Ngày 26 tháng 3 năm 2017 tại Trường TH Quang Trung tổ chức ngày hội hoàn thành rèn luyện đội viên và thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn.