KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP ( Từ ngày 27/4/2020)

V/v cho học sinh đi học trở lại tại các trường sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch, bệnh Covid -19;Thời gian vận động từ 27/5/2020 ; ngày 4/5/2020 Học sinh bắt đầu học trở lại ( Nếu học sinh chưa ra lớp phải tiếp tục vận động khi học sinh ra lớp đầy đủ trong thời gian tiếp theo)

Bài viết liên quan