BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2017-2019

 

Chúc mừng Ban thanh tra nhân dân trường TH Quang Trung nhiệm kỳ 2017 - 2019! Chúc các đồng chí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ của mình!

 TRần chiên thăng

Bài viết liên quan