KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

1. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 4 lớp

- Số HS: 140 học sinh (cả học sinh của Trung tâm BT&XH tỉnh nếu có)

- Tuyến tuyển sinh: Học sinh thuộc tổ: Tổ 1; Tổ 2;Tổ 4;Tổ 5; Tổ 6; Tổ 7; Tổ 10 phường Duy Tân.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày ngày 30/07/2020 (kể cả ngày thứ bẩy).

3. Quy định về hồ sơ của học sinh gồm:

+ Đơn xin học;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (01 bản);

+ Bản photocoppy hộ khẩu (có công chứng)

PHÒNG GG&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

Số: …../KH-THQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Duy Tân, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2020-2021

 

- Căn cứ vào Điều lệ trường Điều lệ trường tiểu học;

- Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-PGD ngày 18/06/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum về việc tuyển sinh vào các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021;

- Căn cứ tình hình CSVC và vị trí của nhà trường trên địa bàn phường;

- Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường (đã được Phòng GD&ĐT và UBND phường phê duyệt)

- Trường Tiểu học Quang Trung xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 – 2021 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 nhằm huy động tất cả học sinh trong độ tuổi ra lớp, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục - xóa chữ của địa bàn phường Duy Tân và thành phố Kon Tum.

Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và tiếp tục đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động 100% trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ vào lớp 1.

Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

Đảm bảo học sinh ở các tổ dân phố 1;2;4;5;6;7;10 phường Duy Tân (đặc biệt đối với các hộ khẩu tạm trú đúng thời gian và đủ điều kiện) có điều kiện học tập ổn định.

Đảm bảo công khai, công bằng trên địa bàn tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

1. Quy định đối tượng tuyển sinh:

Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú và thực tế có cư trú trên địa bàn có trong danh sách phổ cập giáo dục của phường.

2. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh:

- Số lớp: 4 lớp

- Số HS: 140 học sinh (cả học sinh của Trung tâm BT&XH tỉnh nếu có)

- Tuyến tuyển sinh: Học sinh thuộc tổ: Tổ 1; Tổ 2;Tổ 4;Tổ 5; Tổ 6; Tổ 7; Tổ 10 phường Duy Tân.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày ngày 30/07/2020 (kể cả ngày thứ bẩy).

4. Quy định về hồ sơ của học sinh gồm:

+ Đơn xin học;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (01 bản);

+ Bản photocoppy hộ khẩu (có công chứng)

5. Chế độ báo cáo:

- Nhà trường gửi Tờ trình và Danh sách hội đồng tuyển sinh về phòng GD-ĐT bằng văn bản.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh (theo kế hoạch đã được PGD&ĐT TP phê duyệt), báo cáo UBND phường; công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường và phường; tuyên truyền rộng rãi để toàn thể nhân dân trong phường được biết trước khi tuyển sinh 10 ngày.

- Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục ký quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với hộ khẩu, nếu đã thấy trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh, Đối chiếu danh sách điều tra phổ cập học sinh 6 tuổi ở tổ dân phố. Ký và ghi rõ họ tên; Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra này. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Đối với một số trường hợp thực tế có ở tại địa bàn mà nhà trường điều tra phổ cập giáo dục bị thiếu tên học sinh trong sổ phổ cập thì nhà trường phối hợp tổ dân phố, UBND phường để điều tra xác minh. Nếu thực tế có ở thì tiếp nhận học sinh vào trường theo kế hoạch tuyển sinh.

- Phân công cán bộ, giáo viên trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng kí nhập học.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021, đề nghị Hội đồng tuyển sinh nhà trường triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- PGD-ĐT (B/c)

- UBND phường (B/c)

- Hội đồng tuyển sinh (T/h)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Mai Thị Dung

 

Bài viết liên quan