25/04/23  CÔNG ĐOÀN  33
Công đoàn trường Quang Trung
 28/03/23  CÔNG ĐOÀN  22
 Lúc 15 giờ 30 phút  ngày 24/03/2023, Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường TH Quang Trung lần XII nhiệm kì 2023-2028 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra